WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: PHU MARLUX-MEBLE Sp. z o. o., NIP: 7521466242  Łączany 40, 46-100

Namysłów | biuro@marlux-meble.com
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko:

Adres:
Podpis:
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.

FORMULARZ REKLAMACYJNY
(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

Adresat: PHU MARLUX-MEBLE Sp. z o. o. NIP: 7521466242   Łączany 40, 46-100 Namysłów
Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:
Adres Klienta:
Nr telefonu Klienta:
Adres e-mail Klienta:
J a k o dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:
adres pocztowy:
adres e-mail:
Reklamacja dotyczy:
umowy sprzedaży z dnia __________ towaru:
umowy o świadczenie innej usługi:
inne:
Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:
Opis problemu:
Żądanie reklamacji:
usunięcie wady towaru lub usługi
wymiana towaru na wolny od wad
obniżenie ceny towaru
odstąpienie od umowy
Sprzedawca informuje, że:
Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z ewentualnej gwarancji.
Podpis składającego: